sobota 14. září 2019

Návrh Krátkodobého programu KSČM

      Soudobá společnost se vyznačuje hromaděním majetku a tím i skutečné moci na straně úzké skupiny lidí a trvalou sociálně ekonomickou závislostí neprivilegované většiny. V tomto světle se jeví často skloňovaná hesla o svobodě, demokracii a spravedlnosti jako prázdné fráze. Zbožňovaný volný trh má předem dané vítěze z řad největších vlastníků kapitálu a výrobních prostředků, hlavní problémy současnosti ale neřeší, a navíc je stupňuje. Výsledkem jsou sociální střety, ekologické katastrofy a války.

      Dosavadní vývoj společnosti tak vzbuzuje oprávněné obavy o sociálně, ekologicky a ekonomicky udržitelný život na zemi. Za zcela nezbytné proto považujeme intenzivně rozvíjet společenské a přírodní vědy s cílem najít demokratické cesty ke spravedlivějšímu společenskému uspořádání bez vykořisťování člověka člověkem a trvalému zlepšování skutečné kvality života na zemi.

      V duchu humanistických myšlenek musí být středobodem veškerého snažení člověk, jeho všestranný a harmonický rozvoj. Na cestě k potřebným kvalitativním změnám společenského systému budeme usilovat o neustálé zlepšování podmínek života těch, kteří na startovní čáře života nestojí v privilegované první řadě - žáků, učňů, studentů, mladých rodin, stejně jako lidí živících se svou prací a vytvářejících skutečné hodnoty, pracujících seniorů, ale i nemocných či hendikepovaných spoluobčanů a seniorů na zaslouženém odpočinku.


Pro plnohodnotný život

      Předpokladem všestranného a harmonického rozvoje člověka je zajištění jeho základních životních potřeb. To ale dnes není samozřejmostí. I v době hospodářského růstu žije většina lidí od výplaty k výplatě a často na dluh, od důchodu k důchodu, případně z podpory v nezaměstnanosti a sociálních dávek. Nemají přitom šanci vytvořit si jakoukoliv rezervu pro období krize. Proto budeme prosazovat vše, co povede ke zlepšení jejich životních podmínek, včetně zdravotní a sociální péče a zabezpečení ve stáří, a plně jim zpřístupní vzdělávací, kulturní či sportovní aktivity, které patří k plnohodnotnému životu.

      Za aktuálně nejdůležitější považujeme:

Dostupné a důstojné bydlení pro každého

·         Masivní výstavbu obecních bytů s cenově dostupným nájemným a službami

·         Vytvoření legislativních podmínek pro výstavbu družstevních bytů

·         Prosazení kvalitního zákona o sociálním bydlení

·         Bezúročné půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení pro lidi do 40 let

·         Zavedení povinnosti developera vyčlenit alespoň 15 % ? bytů jako sociálně dostupnéOdpovídající ocenění práce a dostatečné příjmy

·         Zvýšení minimální mzdy na polovinu průměrné mzdy do roku 2022

·         Růst platů ve veřejné sféře do roku 2021 na úroveň 150 % výše platu roku 2017

·         Redukci pracovního týdne na 35 hodin při zachování výše mezd

·         Obnovení autority organizací zastupujících zaměstnance

·         Bezúročné novomanželské půjčky

·         Zvláštní podporu rodičů samoživitelů

·         Postupnou valorizaci důchodů až na 45 % mediánu mezd

·         Stanovení hranice lichvy na 18 % ? RPSN, zákaz vnucovaného zadlužování

·         Zrušení soukromých exekutorůGarantované vzdělávání podle talentu a píle

·         Jednotné a komplexní státní školství bez školného

·         Reformu financování školství zohledňující i potřeby menších obcí

·         Výdaje na školství ve výši nejméně 6 % HDP

·         Státem podporovanou obecní výstavbu nových mateřských škol a jeslí

·         Podporu technických a učňovských oborů

·         Rozvoj speciálního školství, výrazné omezení inkluze

·         Systém celoživotního vzdělávání

·         Zvyšování prestiže pedagogů, jejich odbornosti i platůKvalitní zdravotní a sociální péči pro všechny

·         Stop komercializaci zdravotnictví a navyšování spoluúčasti pacientů

·         Vybudování sítě neziskových nemocnic, ambulancí a lékáren

·         Sloučení zdravotních pojišťoven v jednu státní a valorizaci plateb za pojištěnce

·         Zřízení fondu pro hrazení nákladné zdravotní péče, na niž se nevztahuje pojištění

·         Sjednocení doplatků za léky a zamezení zpětného vývozu léků

·         Zapojení praktických a zubních lékařů do pohotovostní služby

·         Zvýšení požadavků na kvalitu potravin

·         Budování dalších domovů důchodců, stacionářů a léčeben pro dlouhodobě nemocné

Levnou a k životnímu prostředí šetrnou dopravu

·         Jednotnou integraci veřejné hromadné dopravy na celém území České republiky

·         Rozvoj a modernizaci železnice jako páteře integrované dopravy

·         Bezplatnou městskou hromadnou dopravu

·         Jízdné zdarma pro žáky, učně, středoškoláky a seniory od 65 let

·         Výrazné slevy pro pravidelně dojíždějící do zaměstnání

·         Podporu ekologičtější individuální dopravy, zejména elektromobilů a cyklistiky

·         Dobudování dálničního spojení se sousedními státyJistotu ochrany a bezpečí

·         Rozvoj integrovaného záchranného systému

·         Vytváření odpovídajících podmínek pro příslušníky a zaměstnance jednotlivých složek IZS

·         Dojezdovou dobu záchranné služby do 15 minut

·         Dobudování služeben Policie ČR s cílem funkčního pokrytí regionů

·         Komplexní opatření proti terorismuKde na to vše brát

      Základem je fungující ekonomika co nejvíce odolná proti hospodářským cyklům kapitalismu. Předpokladem je, aby společnost měla nad ekonomikou kontrolu a mohla ji rozvíjet v souladu s celospolečenskými potřebami. Proto považujeme za nezbytné rozvíjet společenské vlastnictví výrobních prostředků, samosprávné, družstevní nebo komunální. Nad klíčovými odvětvími včetně zdrojů by pak měl mít plnou kontrolu stát.

      Zisk jednotlivců – majitelů firem – nesmí být hlavním a jediným cílem ekonomické efektivity. Hodnoty jsou vytvářeny prací a ta musí být také spravedlivě ohodnocena. Konec konců dostatek práce a odpovídající příjmy těch, kteří ji vykonávají, udržují ve svých důsledcích na potřebné úrovni spotřebu a udržují ekonomiku v chodu.

      Ruku v ruce s hospodářským rozvojem pak jako záruka jeho udržitelnosti musí jít ochrana a tvorba životního prostředí.

      Za aktuálně nejdůležitější považujeme:

Fungující ekonomiku vytvářející potřebné zdroje

·         Zajištění co nejvyšší zaměstnanosti i v době krize

·         Trvalý růst příjmů jako prostředek ke zvyšování společenské spotřeby

·         Progresivní zdanění korporací a oligarchů

·         Daň z obratu

·         Daňové a jiné restrikce pro vývoz surovin, které je možné zpracovat na našem území

·         Zdanění církevních restitucí

·         Revizi uznatelných položek s cílem omezit daňové plánování

·         Daňové paušály u nízkých příjmů

·         Stop další privatizaci

·         Provedení inventury prodeje národního majetku

·         Nepromlčení privatizačních podvodů, revizi velké privatizace

·         Zachování kontroly státu nad strategickými odvětvími a surovinovými zdroji

·         Návrat vodohospodářské struktury městům a obcím

·         Svěření těžby a zpracování lithia firmě DIAMO

·         Rozvoj silného a plně konkurenceschopného národního dopravce

·         Vznik státní komerční banky

·         Efektivní pomoc zaostalejším regionům

·         Mnohem větší podporu rozvoje venkova s cílem zastavit jeho vylidňování

·         Výrazné omezení záborů zemědělské půdy

·         Odpovídající podporu domácí agrární výroby a tuzemského potravinářství

·         Vyrovnávání živočišné výroby na úroveň rostlinné

·         Maximálně omezit úniky do daňových rájů u firem a jednotlivcůUdržitelnost rozvoje s důrazem na kvalitu životního prostředí

·         Naplňování cílů pařížské konference o klimatu

·         Důsledný postup proti znečišťování životního prostředí a devastaci krajiny

·         Účinná opatření vedoucí k zadržování vody v krajině

·         Navrácení klíčových odvětví včetně vodárenství a přírodních zdrojů státu a obcím

·         Rozvoj energetiky založené na úsporách a postupném přechodu k čistším zdrojům

·         Dostavbu plánovaných bloků v obou jaderných elektrárnách

·         Trvalé zvyšování bezpečnosti jaderné energetiky

·         Podporu výstavby nízkoenergetických domů

·         Upřednostňování ekologičtějších druhů osobní i nákladní dopravy, zejména kolejové

·         Budování kontejnerových překladišť u páteřní železnice, případně vodních cest

·         Urychlení výstavby vysokorychlostních tratíKultivace společnosti

      Současná společnost je charakteristická hodnotovou krizí. Podporován je individualismus a spolu s ním je jako přirozený jev tolerováno sobectví. Uplatňování svobody je často redukováno jen na podnikání a veřejný projev. Svobodná volba jedince stran svého osudu je ale vymezena jeho sociálně ekonomickým postavením ve společnosti.

      Emancipace člověka spočívá v míře jeho podílu na rozhodování o současném a budoucím vývoji společnosti. Proto budeme prosazovat více přímé demokracie a bojovat proti prorůstání moci ekonomické, politické a mediální.

      Základním předpokladem zdravého vývoje společnosti je pak co nejvyšší stupeň spravedlnosti. Budeme usilovat o to, aby měřila všem stejně.      Za aktuálně nejdůležitější považujeme:

·         Větší propojení přímé a zastupitelské demokracie

·         Uzákonění všeobecného referenda

·         Funkční a nezávislý soudní systém

·         Rozšíření pravomocí NKÚ na neziskové organizace a veřejnoprávní subjekty

·         Nulovou toleranci k projevům xenofobie, neofašismu a nacionalismu

·         Komplexní řešení podpory živé kultury a ochrany kulturního dědictví

·         Volnočasová a kulturní centra v každé obci nad pět tisíc obyvatel

·         Výdaje na kulturu ve výši minimálně1 % státního rozpočtu ? bez církevních restitucí

·         Zvýšení platů v kultuře na úroveň školství

·         Zákon o českém jazyce

·         Důslednou kontrolu vyváženosti a objektivity informací ve veřejnoprávních médiích

·         Stop účelovému zkreslování dějin

·         Odluku církve od státu

·         Zrušení televizních a rozhlasových poplatků

·         Rychlý a bezplatný internet

·         Svobodu názorů na sociálních sítích vyjma projevů rasové nesnášenlivosti a propagace násilí

·         Podporu masové tělovýchovy a sportuNaše role ve světě

      Lidstvo i v jedenadvacátém století nadále ohrožují války. My budeme vždy stát na straně těch, kteří prosazují mírové řešení konfliktů. K nim rozhodně nepatří NATO. Tento pakt se vyprofiloval jako útočný a jedná především v zájmu USA a mezinárodního kapitálu. Než k tomu přispívat, je poctivější a perspektivnější se z tohoto uskupení vyvázat a usilovat o neutralitu založenou na mezinárodních mírových smlouvách.

      Ve vleku zájmů mezinárodního kapitálu se, žel, veze i Evropská unie. Nejsme proti evropské integraci jako takové, ale chceme Evropu mnohem více sociální, ekonomicky výkonnou a ekologickou, sjednocenou na základě rovnoprávnosti všech států a národů s vlastní bezpečnostní politikou. Pokud se tímto směrem nevydá, považujeme úvahy o vystoupení z tohoto společenství za legitimní.

      Hlásíme se ke spolupráci a solidaritě se všemi levicovými, komunistickými a pokrokovými silami ve světě. Takzvanou uprchlickou krizi vnímáme jako důsledek účelového vměšování do vývoje zaostalejších zemí a jsme přesvědčeni, že účet musí hradit především viníci - agresoři. Prosazujeme nulovou toleranci nejen k terorismu, ale také k projevům xenofobie, neofašismu a nacionalismu.

     

Za aktuálně nejdůležitější považujeme:

·         Uplatňování suverénní zahraniční politiky všech azimutů

·         Důslednou obranu našich národních zájmů v orgánech Evropské unie

·         Odmítnutí jakýchkoliv kvót na přijímání migrantů

·         Posílení role Evropského parlamentu při rozhodování vůči Evropské komisi

·         Revizi Lisabonské smlouvy

·         Zásadové prosazování mírové politiky

·         Stažení vojáků ze zahraničních misí v rámci NATO

·         Vyvázání se z paktu NATO